ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೆ ಜಗದ್ಗುರುಂ. 

Wish you Happy Shri krishna Janmashtami. 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೆ ಜಗದ್ಗುರುಂ.


🍁🍂🥀ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಠಮಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು 🥀🍂🍁
ಆದೌ ದೇವಕೀ ದೇವೀ ಗರ್ಭ ಜನನಂ ಗೋಪೀ ಗೃಹೇ ವರ್ಧನಂ |

ಮಾಯಾ ಪೂತನೀ ಜೀವಿತಾಪಹರಣಂ ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧಾರಣಂ||

ಕಂಸಚ್ಛೇದನ ಕೌರವಾದಿ ಹನನಂ ಕುಂತೀ ಸುತಪಾಲನಂ|

ಏತದ್ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಕಥಿತಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಮೃತಮ್||

2 thoughts on “ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೆ ಜಗದ್ಗುರುಂ. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s